top of page

RODO

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kraus Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 04-635 Warszawa przy ul. Niemodlińskiej 36 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000271142, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 ZŁ, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 952201119, numer Regon: 140750037.
   

 2. Ochrona danych realizowana jest zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
   

 3. Dane osobowe przetwarzane są:

  • w zakresie i celu niezbędnym do skorzystania z oferty sklepu internetowego i ewentualnego zawarcia umowy na dostarczenie produktów i usług;

  • w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną zgodą, przy czym wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym czasie, jednak nie wpłynie to na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem;

  • w zakresie i celu wynikającym z wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z zapisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591);

  • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, które mogłyby pojawić się wyniku realizacji zakupu internetowego, do czasu ich ustawowego wygaśnięcia.
    

 4. Przekazanie części danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz realizacji zamówień.
   

 5. Danymi obligatoryjnymi są:

  • login,

  • adres poczty elektronicznej,

  • hasło.
    

 6. Podanie i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.
   

 7. Danymi nieobligatoryjnymi są:

  • adres do korespondencji,

  • numer telefonu.
    

 8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych przez administratora, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   

 9. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Administratora.
   

 10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione albo przetwarzający, z którymi podpisane zostały umowy powierzenia.
   

 11. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich zniszczeniu, uszkodzeniu i przypadkowej utracie. Administrator dokłada ponadto szczególnej staranności w celu zapewnienia poprawności i aktualności danych i ich przetwarzania w sposób zgodny z prawem, tylko dla wskazanych powyżej celów, a także dla zachowania bezpieczeństwa ich przechowywania.
   

 12. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem: hello@lab.art..pl lub w formie pisemnej na następujący adres: Kraus Development Sp z o.o. ul. Niemodlińska 36, w Warszawie (04-635 Warszawa).

bottom of page